Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας PARADOX HELLAS Α.Ε. είναι:

  • Να υλοποιεί τα προϊόντα και τις εργασίες πού αναλαμβάνει με τρόπο πού ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις παραγγελίες ή στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί καθώς και τις σχετικές με τα προϊόντα Νομοθετικές & Κανονιστικές Απαιτήσεις, τηρώντας το κόστος σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
  • Να απασχολεί προσωπικό πού επιλέγεται από τον Γενικό Διευθυντή με βάση την εμπειρία, τεχνική δεξιότητα, εκπαίδευση, κατάρτιση και διάθεση συμμετοχής στο όραμα της εταιρείας.
  • Να διατηρεί τον εξοπλισμό παραγωγής σε άρτια κατάσταση, φροντίζοντας την τακτική συντήρηση – επισκευή – ανανέωση του, προκειμένου να ικανοποιεί τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής.
  • Να χρησιμοποιεί πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά γνωστής και αναγνωρισμένης ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών.
  • Να παρακολουθεί τον χώρο του Εθνικού & Διεθνούς ανταγωνισμού και να ενσωματώνει άμεσα οποιαδήποτε θετική εξέλιξη.
  • Να είναι μία πρωτοπόρα Ελληνική επιχείρηση, πού θα λειτουργεί ως μοντέλο για άλλες συναφείς επιχειρήσεις.
  • Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας πού θέτει, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση τους.
  • Το όνομα της εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Τα παραπάνω συνοψίζονται στο Motto (σύνθημα) της εταιρείας:

Το Όραμα, Η Εμπειρία & Η Τεχνογνωσία Μας, Στην Υπηρεσία Του Πελάτη.’

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008, πού περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων – υπηρεσιών της και τις σχέσεις με τους πελάτες.

Το Σύστημα Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της εταιρείας σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωση του.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και αποτελεί καθημερινό τους μέλημα η εκπλήρωση της.

Ο Γενικός Διευθυντής,
Φωτεινή Οικονομίδου